Avertizorii de integritate, o amenințare pentru Coaliția de guvernare

  • Raportarea anonimă este exclusă din lege, iar avertizorii anonimi nu beneficiază de nici o protecție
  • Avertizorii de integritate vor fi pe cont propriu
  • Proiectul de lege adoptat azi de Camera Deputaților transpune selectiv Directiva europeană

Sursa: avertizori.ro

Coaliția PSD-PNL-UDMR-Grup Minorități nu dorește protecția avertizorilor de integritate – persoane care, dezvăluind încălcări ale legii, contribuie la prevenirea și combaterea corupției. Prin amendamentele aduse marți, 28 iunie, proiectului de Lege privind protecţia avertizorilor în interes public, de către Comisia Juridică, și adoptarea în plen a acestora, miercuri 29 iunie, mecanismele de protecție a avertizorilor de integritate sunt diminuate, sunt încălcate prevederi constituționale și România riscă să intre în procedură de infringement pentru transpunerea selectivă a Directivei europene în materie.

Organizațiile semnatare, alături de avertizori de integritate, vor sesiza Avocatul Poporului și vor informa organismele europene relevante.

Mai jos principalele modificări introduse de Legea privind privind protecţia avertizorilor în interes public, care va înlocui, după promulgare, legea în vigoare (Legea nr. 571/2004):

Legea adoptată de Parlament a eliminat raportarea anonimă, deși anonimatul este o măsură efectivă de protecție pentru avertizori. Astfel, accentul va cădea în continuare pe avertizor și nu pe actul de avertizare, iar în practică, în loc să fie cercetate conținutul sesizărilor și încălcările legii, vor fi cercetați avertizorii, reputația, motivația și persoana acestora. Avertizorii de integritate sunt descurajați din start să raporteze încălcările legii, știind că majoritatea celor care au raportat până în prezent au fost persecutați în instituțiile din care fac parte. Mai mult, raportarea anonimă reprezenta o practică eficientă și în sectorul privat, practică prin care erau prevenite riscuri operaționale și reputaționale.

Legea adoptată de Parlament îngrădește posibilitatea de divulgare publică a cazurilor de încălcare a legii, dincolo de prevederile Directivei europene în materie, și sub standardele deja stabilite prin Legea nr. 571/2004. Pentru a putea divulga public încălcările legii, avertizorii de integritate trebuie să aștepte minim 3 luni de la data la care au raportat atât pe canalul intern (în cadrul instituției din care fac parte), cât și pe canalul extern (către alte instituții ale statului sau Agenției Naționale de Integritate). Astfel, legea adoptată de Parlament diminuează nivelului protecției deja existent prin Legea nr. 571/2004. Se încalcă astfel art. 25, alin. 2 din Directivă (clauza tratamentului mai favorabil sau clauza de non regresiune). În practică, introducerea acestui termen de 3 luni până când divulgarea publică este permisă, le oferă angajatorilor suficient timp pentru represalii împotriva avertizorilor.

Legea adoptată de Parlament transpune selectiv Directiva europeană în materie, ceea ce va declanșa o procedură de infringement din partea Comisiei Europene. Nu au fost transpuse articole cheie din Directivă, care vizează: protejarea avertizorului de răspundere pentru încălcarea confidențialității (art. 13, lit. g), protejarea avertizorilor anonimi, care sunt ulterior identificați (art. 6, alin.  3), protejarea de defăimare, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale (art. 21, alin. 7), prevederea măsurilor reparatorii și a compensațiilor integrale pentru prejudicii (art. 21, alin. 8) (a se vedea tabelul nr. 1 de corespondență).

Din legea adoptată de Parlament a dispărut principiul bunei-credințe a avertizorului în interes public (a se vedea tabelul 2 de corespondență).

Avertizările de integritate se distrug după 2 ani, deși Directiva prevede că acestea se păstrează atât timp cât este necesar și proporțional (a se vedea tabelul 2 de corespondență).

Unitățile administrativ-teritoriale foarte mici, sub 10,000 de locuitori, nu se pot asocia pentru a aplica legea, contrar recomandărilor din Directivă (a se vedea tabelul 2 de corespondență).

Companiile sub 50 de angajați din domeniul energiei, pieței de capital, fondurilor de investiții, asigurărilor, pensiilor facultative etc. sunt exceptate de la instituirea sau menținerea de canale interne de raportare și proceduri pentru raportarea internă și pentru întreprinderea unor acțiuni subsecvente (a se vedea tabelul 2 de corespondență).

Prin Legea adoptată s-au introdus formulări vagi, interpretabile, cu scopul de a reduce nivelul de protecție a avertizorilor. De exemplu, sintagma “raportarea este necesară la momentul formulării ei”, fără a se explica pentru ce să fie necesară.

Legea adoptată de Parlament a scăzut cu două treimi amenda pentru dispunerea, de cel puțin două ori, a unor represalii în considerarea aceleiași raportări.

Recomandările și amendamentele societății civile cu privire la creșterea nivelului de protecție a avertizorilor, transmise în mod repetat membrilor Comisiei Juridice din Camera Deputaților, nici nu au mai ajuns să fie prezentate sau discutate în dezbaterile de marți, 28 iunie, din această Comisie juridică, nefiind preluate de niciun parlamentar.

Prin prezența și argumentele societății civile în cadrul dezbaterilor la nivelul Comisiei juridice, din 28 iunie, au fost retrase o serie de amendamente care ar fi deturnat profund sensul legii. A se vedea tabelul cu amendamentele retrase ca urmare a implicării societății civile.

Legea adoptată de Parlament prevede asistența judiciară gratuită pentru avertizori pe parcursul procedurii disciplinare. Rămâne de monitorizat cum această prevedere va căpăta eficiență în practică.

Tabel 1 – Prevederi din Directiva care au fost înlăturate din proiectul de lege și care atrag continuarea procedurii de infringement. Practic, o pare a Directivei nu a fost transpusă. România a primit deja o scrisoare privind declanșarea procedurii de infringement de la Comisia Europeană întrucât a ratat termenul de transpunere, 17 decembrie 2021:

Nr. crt. Articolul eliminat din proiectul de lege, amendament respins atât în Comisia juridică, cât și în plen Textul netranspus al Directivei
1 Art. 15, alin (1), lit. i) un model de declarație cuprinzând condițiile în care avertizorul în interes public este protejat de răspunderea pentru încălcarea confidențialității. Art. 13, lit. g) o declarație în care se explică în mod clar condițiile în care persoanele care raportează autorității competente sunt protejate de răspunderea pentru încălcarea confidențialității
2 Art. 20, alin. 3 Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și, lid. d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii; Art. 6, alin.  (3) Persoanele care, în mod anonim, au raportat sau au divulgat public informații referitoare la încălcări, dar sunt ulterior identificate și suferă represalii, beneficiază totuși de protecția prevăzută în capitolul VI, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (1).
3 Amendament MJ (PNRR) art. 21, alin (5) În cadrul procedurilor judiciare, care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul prezentei legi. Art. 21, alin. (7), teza întâi din Directivă

“În cadrul procedurilor judiciare, inclusiv în ceea ce privește defăimarea, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau cererile de compensare în temeiul dreptului privat sau public ori dreptului colectiv al muncii, nu se poate angaja răspunderea persoanelor menționate la articolul 4 ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice în conformitate cu prezenta directivă. Persoanele respective au dreptul să se bazeze pe respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări, în temeiul prezentei directive.”

4 Amendament MJ (PNRR) art. 21, alin (6)

(6) În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile prezentei legi și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile articolului 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 21, alin. (7), teza a două din Directivă

“În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și informațiile respective includ secrete comerciale, iar persoana respectivă îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta directivă, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile articolului 3 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/943”.

5 Amendament MJ (PNRR) art. 21, alin (7) Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.” Art. 21, alin. (8) din Directivă

“Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că sunt prevăzute măsuri reparatorii și compensații integrale pentru acele prejudicii suferite de persoanele menționate la articolul 4 în conformitate cu dreptul intern”.

Tabel 2 – Amendamente adoptate contrare dispozițiilor Directivei

Ce spun amendamentele adoptate Ce spune Directiva
Art. 7, alin. (2) Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 2 ani. După expirarea perioadei de păstrare de doi ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate. Art. 18, alin. 1 Raportările se păstrează atât timp cât “este necesar și proporțional pentru respectarea cerințelor impuse prin prezenta directivă sau altor cerințe impuse prin dreptul Uniunii sau dreptul intern”.
Art. 9, alin. (3) Unitățile administrativ-teritoriale cu cel puțin 10 000 de locuitori se pot grupa și pot utiliza sau partaja resurse în ceea ce privește primirea raportărilor referitoare la încălcări ale legii și în ceea ce privește acțiunile subsecvente. Art. 8, alin. 9. „Statele membre pot prevedea posibilitatea partajării canalelor interne de raportare între municipalități” cu referire la „municipalitățile cu mai puțin de 10 000 de locuitori sau cu mai puțin de 50 de lucrători
Art. 9, alin. (6) Persoanele juridice de drept privat care au cel puțin 50 de angajați intră în domeniul de aplicare al actelor normative prevăzute în anexa nr. 3 instituie sau mențin canale interne de raportare și proceduri pentru raportarea internă și pentru întreprinderea unor acțiuni subsecvente. Art. 8, alin (3) și (4) din Directivă

 

Alineatul (1) se aplică entităților juridice din sectorul privat care au cel puțin 50 de lucrători.

(4) Pragul prevăzut la alineatul (3) nu se aplică entităților care se încadrează în domeniul de aplicare al actelor Uniunii menționate în partea I.B și în partea II din anexă.

Tabel 3 – Amendamente retrase ca urmare a implicării societății civile.

Nr. crt Amendament propus care ar fi deturnat scopul legii Situația amendamentului
1 În cadrul procedurilor judiciare, care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Amendament retras
2 Eliminarea următorului articol:

Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la art.22.

Amendament retras
3 Eliminarea următorului articol:

(1) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

(2) Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

Amendament retras

 

Organizații semnatare:

Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă

ActiveWatch

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

Federația Sindicală Hermes

European Ethics and Compliance Association

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Expert Forum

Federatia Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune

Centrul pentru Inovare Publică

Asociația Kompatibil

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind

Asociația pentru Tehnologie și Internet

Asociația Română pentru Transparență I Transparency International Romania

Asociația Rise OUT

Asociația Parcul Natural Văcărești

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația CIVICA

Asociația Mediawise Society

Centrul FILIA

Asociația Miliția Spirituală

Asociația Respiro

Funky Citizens

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

 

Avertizori de integritate:

Mihaela Cuțui Pardos

Adrian Valentin Moise

George Epurescu

Camelia Imbăruș

Simion Daniel Petrică

Mariana Luceanu

Camelia Roiu

 

Sursa foto
Mock vector created by rawpixel.com – www.freepik.com


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.