Creșterea capacității comunităților rome din România prin intermediul parajuriștilor comunitari

 

 

 

Creșterea capacității comunităților rome din România prin intermediul parajuriștilor comunitari

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

 

Perioada de desfășurare a proiectului: MAI 2021 – OCTOMBRIE 2022

Proiectul aduce o abordare nouă pentru România în domeniul creșterii capacității persoanelor vulnerabile pentru a-și cunoaște și valorifica drepturile – pilotarea parajuristului comunitar.

Conceptul este deja implementat în alte țări, iar în prezentul proiect, EFOR va construi pe baza experienței Republicii Moldova unde parajuriștii funcționează de mai mulți ani. În România, vom implementa conceptul în 5 comunități rome, iar lecțiile învățate ne vor ajuta în formularea și promovarea politicii publice la nivel central.

Știm din experiența altor țări ca parajuriștii sunt utili mai ales în rezolvarea unor probleme recurente la nivel local – fie provenind din interacțiunea între cetățeni și instituțiile publice, fie din interacțiunea între indivizi. Pentru a ajuta parajuriștii în activitatea lor, vom face o analiză cu privire la primele trei probleme recurente care apar în interacțiunea dintre cetățenii aparținând grupurilor vulnerabile și instituțiile publice și vom identifica modalitățile optime de rezolvare a acestor probleme. Informațiile vor intra în curiculul de formare și în instrumentele pe care le vom pune la dispoziția parajuriștilor.

 

Problema identificată

Săracia este un fenomen determinat nu numai de lipsa sau de insuficiența resurselor, ci în primul rând și mai cu seamă de proasta guvernare sistemică și de necunoașterea nevoilor grupurilor sociale lipsite de putere și, ca atare, vulnerabile. Conform unui studiu UNDP, în Romania, peste 80% dintre cetățenii români de etnie romă traiesc în risc de sărăcie, în comparație cu 40% dintre ne-romi . Mai mult, majoritatea romilor trăiesc în gospodării care nu au cel puțin una dintre facilitătile de bază, în contrast cu gospodariile ne-rome chestionate.

Conform Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, comunitățile rome nu au acces la aceste servicii pentru că:

  • nu știu cum să acceseze aceste servicii (lipsa de informații cu privire la drepturile lor);
  • nu au încredere în instituțiile cărora trebuie să se adreseze. Dacă oamenii nu au încredere în aceste instituții, atunci aceștia nu vor dori să interacționeze cu acestea, ajungând în situații în care sunt lipsiți de servicii de bază pentru bunăstarea lor.

Dacă aceste comunități ar dispune de ajutor juridic pentru a-și înțelege mai bine drepturile și obligațiile pe care le au diferite autorități publice, ar crește semnificativ accesul la servicii publice de bază, precum educație, sănătate, condiții de muncă și de locuire etc.

Astfel EFOR, în parteneriat cu Asociația Terni Godi și Asociația Națională a Parajuriștilor din Republica Moldova (ANPRM) propune pilotarea conceptului de parajurist comunitar în 5 comunități rome din România, precum și analizarea interacțiunii dintre sectorul public și comunitățile vulnerabile pentru a înțelege unde apar disfuncționalitățile și unde ar fi cel mai util ajutorul juridic oferit comunităților vulnerabile în general.

 

Care este rolul unui parajurist?

Un parajurist este o persoană care se bucură de o înaltă stimă în comunitatea din care face parte și are studii juridice incomplete sau studii superioare complete. Acesta nu practică meseria de avocat, dar după o instruire specială este calificat să acorde asistență juridică primară membrilor comunității locale. De exemplu, un parajurist poate oferi asistență membrilor comunității locale în vederea direcționării lor către instițutiile competente, în funcție de caz. Un alt exemplu poate fi medierea comunicării între aceștia și autoritățile locale cu scopul rezolvării unor situații juridice.

Parajuriștii sunt un sprijin pentru oamenii din comunitățile vulnerabile și îi ajută pe aceștia să își cunoască și să își valorifice drepturile. Republica Moldova are deja o experiență îndelungată în acest domeniu, iar parajuriștii s-au dovedit a fi un element central al vieții comunitare, îmbunătățind în mod direct accesul persoanelor defavorizate la serviciile publice.

Rolurile parajuriștilor intersectează diverse arii ale vieţii sociale astfel încât ei pot contribui la: o mai bună informare în privinţa drepturilor şi la o creştere a încrederii în sistemul juridic în rândul membrilor comunitatilor vulenrabile, la reducerea volumului plângerilor rezultate din neînţelegerea legii şi a procedurilor juridice; la buna guvernare şi, în perspectivă, la diminuarea sărăciei în comunităţile rurale ca urmare a angajării active a comunităţilor în identificarea şi soluţionarea propriilor probleme.

 

Obiectivele proiectului

  • Analiza interacțiunii dintre administrația publică și comunitățile vulnerabile pentru identificarea celor mai frecvente 3 probleme sistemice care împietează accesul la seriviciile publice.
  • Creșterea capacității celor 5 comunități rome selectatate de a-și cunoaste și utiliza drepturile, precum și de a evita cele mai frecvente 3 probleme sistemice identificate de EFOR în relația cu administrația publică locală prin intermediul parajuriștilor comunitari, recrutați, instruiți și sprijiniți pe o perioadă de 6 luni.
  • Promovarea unei politici publice naționale privind parajuriștii folosind experiența pilotării acestora în cele 5 comunități rome selectate și experiențe din alte state.
  • Sprijinirea administrației publice în găsirea de soluții practice care să rezolve disfuncționalitățile în relația cu cetățenii vulnerabili
  • Dezvoltarea capacității organizațiilor partenere în proiect

Beneficiarii proiectului:

– administrația publică locală
– membrii celor 5 comunități rome din România selectate (Craiova, Făgăraș, Oltenița, Brăila și Buzău)

 

Activitățile proiectului pe scurt:
​​
1. Analiza interacțiunii dintre administrația publică locală și comunitățile vulnerabile pentru identificarea problemelor sistemice
2. Analiza de nevoi cu privire la problemele de natură juridică cu care se confruntă cele 5 comunități rome selectate (Craiova, Oltenița, Făgăraș, Brăila, Buzău)
3. Pilotarea conceptului de parajurist comunitar în cele 5 comunități rome selectate
4. Organizarea unei conferințe naționale cu privire la conceptul de parajurist
5. Campanie de advocacy pentru promovarea unei politici publice la nivel național privind conceptul de parajurist

 

Sustenabilitatea & Continuarea proiectului

Proiectul asigură capacitarea parajuriștilor ca piloni importanți în comunitate, care vor rămâne ca resurse și agenți ai schimbării pe termen lung, cu avantajul cunoștintelor dobândite și abilităților dezvoltate ca urmare a formării. Nu în ultimul rând, relațiile construite între organizațiile societății civile, administrație publică și membrii comunităților selectate asigură cadrul continuării colaborării dintre aceștia, după terminarea proiectului. Ghidul de lucru, infograficele și materialele educaționale dezvoltate pentru a explica pașii procedurali sau rezolvarea unor chestiuni juridice specifice vor fi disponibile online, la dispoziția tuturor celor care necesită ghidaj.

Despre parteneri

Asociația Terni Godi

Misiunea Asociației Terni Godi este de a oferi cadrul necesar studenților romi în vederea îmbunătățirii experiențelor profesionale și profesionale astfel încât să își dezvolte potențialul și să își depășească limitele.Printre activitățile principale ale asociației, se regăsesc: acordarea de sprijin și încurajare studenților romi prin programe de mentorat, interacțiunea cu comunități rome, promovarea culturii și istoriei romilor.

Înființată în luna martie 2019, Asociația a fost parteneră în cadrul proiectului Educație Incluzivă de Calitate – sprijinirea tranziției de la gimnaziu la liceu,  promovarea diversității și a modelelor de succes, în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020. Proiectul a fost implementat de Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună și finanțat de reprezentanța UNICEF în România. Rolul Asociației a fost de a implementa o serie de activități axate pe principiile incluziunii si imputernicirii tinerilor romi.

Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova (ANPM)

Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova (ANPM) este organizația profesională și nepoletizată politic a para-juriștilor din Moldova. Membrii asociației, de mai bine de 11 ani conectează oamenii din peste 60 de comunități cu deținătorii de putere la nivel local, regional, național. Viziunea ANPM este ca fiecare locuitor din țară să își cunoască drepturile și să le utilizeze pentru propria dezvoltare.

Începând cu anul 2010, rețeaua națională a para-juriștilor din Moldova abilitează juridic oamenii prin diferite forme: oferă consultații juridice individuale și de grup, mediază/negociază conflicte, direcționează oamenii către instituțiile competente în vederea rezolvării problemei lor, organizează lecții publice în vederea creșterii culturii juridice a oamenilor, se implică în realizarea activităților de interes comunitar.

Din momentul fondării (2017), ANPM contribuie la consolidarea sistemului de asistență juridică primară gratuită din Republica Moldova și reprezintă interesele para-juriștilor. În același timp, ANPM pune un accent deosebit pe dezvoltarea profesională a rețelei naționale de para-juriști. În acest sens, până la moment ANPM a realizat proiecte în valoare totală de peste 275,000.00 USD. Mai multe detalii pot fi găsite aici: www.parajurist.md și pa pagina de Facebook a ANPM: https://bit.ly/2u4fzMg

 

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Expert Forum în parteneriat cu Asociația Terni Godi și ANPM și beneficiază de o finanțare în valoare de 274,999.00 euro,prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesarpoziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.