Abrevieri

Generale

AEP – Autoritatea Electorală Permanentă

ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ANAP – Agenția Națională pentru Achiziții Publice

DNA - Direcția Națională Anticorupție

DIICOT - Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

UAT – unitate administrativ teritorială. Adică tot ce înseamnă comune, orașe, municipii și județe.

Legat de achiziții publice

Înainte de a începe, vom defini câțiva termeni esențiali, cu care vom lucra în continuare:

Autoritate contractantă (AC) – se referă la a) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor publice, b) organismele de drept public sau c) asocierile formate din aceste 2 tipuri de entități.
Organismele de drept public îndeplinesc următoarele condiții:

  • sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial,
  • au personalitate juridică,
  • sunt finanțate, în majoritate, de către entități dintre cele prevăzute la a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entități dintre cele prevăzute la a)  sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiți de către o entitate dintre cele prevăzute la a) ori de către un alt organism de drept public;

Achiziție publică – proces prin care cumpărarea de produse, lucrări sau servicii se realizează prin intermediul unui contract de achiziție publică. Se poate realiza de una sau mai multe autorități contractante, de la operatori economici desemnați de acestea;

Acord cadru –acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere. Acordul cadru se poate încheia cu un singur ofertant sau cu mai mulți ofertanți.

Acordul-cadru este potrivit să se atribuie în situația în care autoritatea contractantă nu deține informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată, condiția esențială fiind ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariției nevoii și anvergura acesteia.

Când apare nevoia, autoritatea contractantă încheie contracte subsecvente cu operatorul economic/operatorii economici desemnați câștigători.

Acordul cadru poate îmbrăca două forme:

  • Acordul – cadru în care toate condițiile sunt stabilite, cu excepția cantității (în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează fără reluarea competiției);
  • Acordul- cadru în care nu toate condițiile sunt stabilite ((în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează cu reluarea competiției).

De exemplu, un spital trebuie sa cumpere cartofi pentru hrana bolnavilor. Are nevoie de cartofi in tot timpul anului, dar nu exactitate cate kg de cartofi va consuma într-un an. Știe însă o cantitate minimă necesară pentru asigurarea nevoilor timp de o lună și știe cum trebuie să fie cartofii, unde să se livreze, în cât timp de la semnarea contractului;

 

Un acord cadru nu înseamnă neapărat că se și dau bani, ci că există această intenție, iar contractele subsecvente reflectă de fapt contractul prin care se plătesc bunurile/serviciile/lucrările;

Contract de achiziție publică – este un contract cu titlu oneros (prin care fiecare parte urmăreşte să obţină un avantaj în schimbul obligaţiilor pe care şi le asumă), încheiat între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe AC și care poate avea ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii sau combinații între acestea (execuția de lucrări și prestarea de servicii, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii, execuția de lucrări și furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, execuția de lucrări și furnizarea de bunuri)

De exemplu:

  • Contractele pentru lucrări pot fi doar de execuție sau pot să includă atât execuția cât și proiectarea
  • Contractele de servicii implică prestarea de servicii, cu excepția celor pentru lucrări
  • Contractele de achiziție de produse implică achiziția de produse, prin cumpărare (rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, alte modalități), iar AC beneficiază de aceste produse, indiferent dacă devine sau nu proprietar asupra bunurilor;

Contract subsecvent – vezi acord cadru;

Contractant - operatorul economic care este parte la un contract de achiziție publică;

CPV - Vocabularul comun privind achizițiile publice, care include coduri unice pentru fiecare tip de produs, serviciu sau lucrare care poate fi achiziționat și care este unic la nivel european. Adică un ofertant din Polonia ce vinde cartofi identifică o licitație la care poate participă în Romania sau Franța în care o autoritate contractantă cumpără cartofi după codul CPV al achiziției, cod ce este unic;

Cumpărare directă – este o procedură non-competitivă, prin care AC poate cumpăra produse, bunuri sau servicii direct din catalogul electronic SEAP sau de pe piața liberă, dacă produsele nu sunt disponibile în catalog. În sine, nu este o procedură de achiziție și este mult mai puțin birocratică, deci nu necesită întocmirea unui dosar al achiziției, ca în cazul procedurilor competitive;

Documentația de atribuire – este documentul achiziție care include cerințe, criterii și reguli de desfășurare a procesului, care sunt puse la dispoziția operatorilor economici și se referă la cerințele achiziției, obiectul contractului, modul de desfășurare a procedurii, condiții contractuale, formatele de prezentare a ofertelor, informații generale etc;

DUAE - Documentul Unic de Achiziție European reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic, potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația națională și îndeplinește criteriile de calificare si selecție precizate de autoritatea/entitatea contractantă la nivelul fișei de date a achiziției, precum și, după caz, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe în cadrul procedurilor de atribuire care se derulează în mai multe etape. Documentul se completează în SEAP;

Furnizor - entitatea care pune la dispoziția unui contractant produse sau servicii;

Lot – parte din obiectului contractului, obiect divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contactelor individuale astfel încât să reflecte mai bine nevoilor autorității contractatelor și capacității IMM-urilor;

Ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;

Ofertă - act juridic prin care un operator economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică și care include propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;

Operator economic - o persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, și care este stabilită în UE sau în alte țări definite conform Legii 98/2016;

Pune o întrebare

Ghid realizat de Expert Forum