🇲🇩MD: Legislație

Achizițiile publice sunt reglementate prin Legea Nr. 131 din  03.07.2015. Legea se aplică în următoarele situații, conform articolului 2:

1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţii publice, cu excepţia celor specificate la art. 4, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decît următoarele praguri:

a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit. c) – 80 000 de lei;

b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 100 000 de lei;

c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 400000  de lei.

(2) Prezenta lege se aplică şi de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă în cazul atribuirii unui contract de achiziții publice de lucrări sau servicii finanţat/subvenţionat cu peste 50% direct de către autorităţile contractante şi care nu se referă la excepţiile specificate la art. 4.

(3) Prezenta lege prevede şi particularităţi privind contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor specificate la art. 4, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decît următoarele praguri:

a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit. c) – 2 300 000 de lei;

b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 90 000 000 de lei;

c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 13000000  de lei.

(4) Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la alin. (1) sînt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern.

(5) Prezenta lege se aplică în modul corespunzător formelor de parteneriat public-privat neinterzise de lege, precum şi în cazul atribuirii contractelor de concesiune de lucrări publice.

(6) Prezenta lege se aplică în modul corespunzător în cazul organizării concursului de soluţii şi încheierii acordului-cadru.

Procedurile de achiziţie publică sunt:

Art 44.    (1) Contractul de achiziţii publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri:

a) licitaţie deschisă;

b) licitaţie restrînsă;

c) dialog competitiv;

d) proceduri negociate;

e) cerere a ofertelor de preţuri; > pragurile sunt de până la 400.000 lei pentru bunuri si servicii și 1.000.000 lei pentru lucrări; achizițiile peste aceste valori se fac prin licitație deschisă

f) concurs de soluţii;

g) achiziție în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;

h) parteneriat pentru inovare.

(2) Procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziţii publice sînt licitaţia deschisă şi licitaţia restrînsă. Alte proceduri de achiziţie publică pot fi folosite numai în condiţiile expres stabilite de prezenta lege.

 

Regulile privind publicarea datelor sunt:

Art 27 –  (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de intenţie privind achiziţiile publice preconizate.

(4) Pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 400 000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 1 500 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie.

Art. 28 –  (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice (https://tender.gov.md/ro/bap)  şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice (https://tender.gov.md/ro) anunțul de participare în toate cazurile prevăzute de prezenta lege, conform procedurii de achiziţie aplicate.

(2) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), anunţul de participare va fi transmis în formă electronică spre publicare şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art 29     
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de atribuire nu mai tîrziu de 30 de zile de la data la care va remite informaţia cu privire la:
a) finalizarea procedurii de achiziție publică – licitaţie deschisă, licitaţie restrînsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere a ofertelor de prețuri – prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru;
b) finalizarea unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului cîştigător;
c) atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie.