🇲🇩MD: Legislație

Regulile privind finanțarea partidelor sunt stabilite printr-o serie de legi precum Codul Electoral, Legea 294/2007 privind partidele politice, legile bugetare,  Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice, Codul Penal, Codul Fiscal etc. Puteți găsi aceste reglementări pe pagina CEC .

Câteva reglementări importante:

Codul Electoral – Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din străinătate

(1) Se interzice finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială sub orice formă a grupurilor de inițiativă, a campaniilor electorale ale candidaţilor la alegeri şi ale concurenţilor electorali de către alte state, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii străine, internaţionale şi mixte, precum şi de către persoanele fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. Sumele astfel primite se confiscă prin hotărîre a instanţei de judecată şi se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor legislaţiei penale şi contravenţionale.

Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale

(1) Pentru finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale pot fi utilizate doar resurse financiare provenite din activitatea de muncă, de întreprinzător, ştiinţifică sau din cea de creaţie, desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială prin alte forme a campaniilor electorale ale concurenţilor electorali de către persoane fizice sau juridice se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) concurentul electoral deschide la bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral”, transferînd în el mijloace financiare proprii, precum şi alte mijloace băneşti primite în condiţiile legii de la persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din ţară şi anunţă Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanţele sale (trezorierul). Candidaţii în alegeri nu pot fi desemnaţi trezorieri;
b) contul cu menţiunea „Fond electoral” poate fi deschis şi pînă la înregistrarea concurentului electoral, cu condiţia ca orice încasări şi cheltuieli de pe acest cont să se facă doar după înregistrarea concurentului electoral;
c) concurentul electoral care nu-şi deschide un cont la bancă cu menţiunea „Fond electoral” informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală şi desfăşoară doar activităţi de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare;
d) plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu numărul de alegători din circumscripţia electorală în care au loc alegerile;
e) plafoanele donaţiilor din partea persoanelor fizice şi juridice în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală constituie 200 şi, respectiv, 400 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv;
f) persoanele juridice pot vira mijloace băneşti pe contul „Fond electoral” numai prin transfer, împreună cu o notă informativă despre inexistenţa cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social şi cu o declaraţie pe propria răspundere privind lipsa restricţiilor prevăzute la lit. d);
g) persoana juridică care transferă mijloace băneşti pe contul „Fond electoral” îi va informa pe acţionarii sau pe membrii săi despre operaţiunile astfel efectuate;
h) donaţiile oferite în numerar de către persoanele fizice se însoţesc de un formular completat care se anexează la documentele contabile ale concurentului electoral susţinut. Modelul formularului privind donaţiile oferite în numerar se aprobă de Comisia Electorală Centrală;
i) mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripţie, în cazul candidaţilor independenţi în alegerile locale;
j) mijloacele financiare transferate pe conturile cu menţiunea „Fond electoral” nu pot fi folosite în scopuri personale.

(3) Se interzice finanţarea ori susţinerea materială sub orice formă, directă şi/sau indirectă, a activităţii partidelor politice, a campaniilor electorale/ concurenţilor electorali de către:
a) persoanele  juridice din străinătate, inclusiv cele cu capital mixt, de către alte state sau organizaţii internaţionale, inclusiv organizaţii politice internaţionale;
b) cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, cetăţenii limitaţi în capacitatea de exerciţiu sau declaraţi incapabili prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
c) persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova din veniturile obţinute în afara ţării;
d) autorităţile publice, organizaţiile, întreprinderile, instituţiile publice, alte persoane juridice finanţate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepţia cazurilor în care acordarea de servicii sau susţinerea materială este în mod expres prevăzută de legislaţie;
e) persoanele juridice care, cu un an înainte de începerea perioadei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate sau achitate din mijloace (fonduri) publice, precum şi de către persoanele juridice cu capital străin sau mixt;
f) persoanele anonime sau în numele unor terţi;
g) persoanele fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
h) organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere sau religioase.

(4) Toate cheltuielile pentru campania electorală se efectuează din mijloacele de pe contul cu menţiunea „Fond electoral”.

(5) Concurenţilor electorali li se interzice să ofere alegătorilor bani, să le distribuie fără plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere.

(6) Prevederile alin. (5) nu se vor aplica în cazul cadourilor simbolice, reprezentînd publicitate electorală sau politică, confecţionate din mijloace declarate de pe contul „Fond electoral”, care poartă simbolica concurentului electoral şi a căror valoare de piaţă nu depăşeşte 2 unităţi convenţionale.

(7) Banca în care sînt deschise conturi cu menţiunea „Fond electoral” informează Comisia Electorală Centrală despre mijloacele băneşti virate în contul concurenţilor electorali zilnic ori la cererea Comisiei.

Articolul 382. Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale
(1) Partidele politice şi blocurile electorale, precum şi candidaţii independenţi, în cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, o dată la două săptămîni, un raport despre mijloacele băneşti acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală, atît în format electronic cît şi pe suport de hîrtie, sub semnătura persoanelor responsabile.

HOTĂRÎRE Nr. 4401 din  23.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice

65. Partidul politic prezintă la Comisia Electorală Centrală semestrial, pînă la data de 15 iulie a anului de gestiune, și anual, pînă în data de 31 martie, rapoarte privind gestiunea financiară. Partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat vor prezenta rapoartele respective și la Curtea de Conturi.

66. Lunar, pînă la data de 10 a fiecărei luni, partidul politic va prezenta Comisiei în formă electronică Informația lunară privind cheltuielile partidului din subvențiile de la bugetul de stat, conform modelului din Anexa nr. 7.