d. Răspunderea aleșilor locali

Pe lângă răspunderea politică, pentru care există sancțiunea electoratului la vot, aleșii locali răspund civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor. Am explicat în Anexa II de la finalul acestui material câteva situaţii pe care e bine să le ştiţi, pentru a evita problemele ulterioare.

Astfel, consilierii locali răspund:

  • în nume propriu pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului,
  • și solidar, pentru activitatea consiliului și pentru hotărârile pe care le-au votat.

În procesul-verbal al ședinței consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar la cererea consilierului local se menționează în mod expres votul acestuia.

Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor privind conflictul de interese și a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare, consiliul local poate aplica sancțiuni disciplinare: avertisment, chemarea la ordine, retragerea cuvântului, eliminarea din sala de ședință – de către președintele de ședință, sau excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate; diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni, retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni, de către consiliul local prin hotărâre. Pentru excluderea temporară de la lucrările consiliului sau ale comisiei de specialitate, cazul se transmite comisiei de specialitate privind aspectele juridice, iar aceasta prezintă un raport care include și explicațiile furnizate de cel în cauză.

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în culpă și îl invită să respecte regulamentul (avertisment). Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui de ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință. Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii. Dacă consilierul local se conformează, sancțiunea nu se mai aplică. Dacă abaterea de la regulament continuă și după chemarea la ordine, președintele de ședință îi retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul în ședința respectivă. Dacă acesta persistă să se abată de la regulament, președintele de ședință va decide eliminarea din sală, echivalentă cu absența nemotivată de la ședință.

În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancțiunea excluderii temporare de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate. Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. Excluderea nu poate depăși două ședințe consecutive și duce la neacordarea indemnizației lunare. Excluderea temporară și neacordarea indemnizației se aplică prin hotărâre de consiliu local cu majoritatea absolută, iar consilierii locali în cauză sunt excluși din calculul cvorumului.

Atenţie: în măsura în care prin acţiunile consilierului se întrunesc elemente constitutive ale unor infracţiuni, răspunderea acestuia e penală. Vezi detalii aici.