Incompatibilități

Acestea sunt situații în care un oficial exercită simultan mai multe funcții al căror cumul e interzis explicit de lege. Există o diferență importantă între conflictul de interese și incompatibilități, deși mulți le confundă: la conflictul de interese, oficialul ia o decizie în interes personal; pentru a fi într-o situație de incompatibilitate nu trebuie să ia vreo decizie, ci pur și simplu să ocupe simultan mai multe funcții, deși legea o interzice.

În cazul consilierilor locali și județeni, funcția lor e incompatibilă cu:

  • Funcția de primar, de prefect sau subprefect, de funcționar sau angajat în aparatul propriu al consiliului local sau județean respectiv
  • Funcția de presedinte, vice-președinte, director general, director, manager, asociat, administrator membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale din subordinea consiliului judetean respectiv sau în cele de interes național care au sediul în unitatea administrativ teritorială. Sunt exceptate de la această regulă reprezentanții în adunarea generală a acționarilor (AGA) în societăți comerciale, membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice locale, și reprezentarea în alte instituții publice din subordinea consiliului local sau județean sau la care acestea dețin participație (aceste activități exceptate se pot desfășura, dar nu vor fi retribuite).
  • Funcția de presedinte sau secretar al AGA la societățile de interes local sau la cele de interes nationale care au filiale în respectiva unitatea administrativ teritorială
  • Funcția de reprezentant al statului la o societate comercială cu sediul în unitatea administrativ teritorială respectivă
  • Deputat, senator, ministru, secretar de stat, subsecretar de stat și funcții asimilare acestora
  • Există incompatibilitate și între funcția de consilier local și cea de consilier județean.

Alesul local (sau rudele sale de gradul I) trebuie să nu fie acționar semnificativ la o companie de interes local (peste 10% din capital sau 10% din vot). Consilierii locali în funcții de conducere în alte companii (de pildă cu capital privat sau majoritar de stat) nu pot încheia contracte între companiile respective și instituții și autorități locale și nici cu regii autonome sau societăți comerciale de interes local sau județean subordonate consiliului din care face parte.

Pentru a-și rezolva situația de incompatibilitate, consilierul local trebuie să renunțe la funcția deținută incompatibilă cu calitatea de consilier local în 15 zile. Dacă nu o face, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local, la propunerea secretarului UAT, care poate fi sesizat de orice persoană. Ordinul prefectului poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competentă. Prefectul va valida în acest caz mandatul unui supleant.

Dacă consilierul local este într-o situație de incompatibilitate prin faptul că firma în conducerea căreia participă încheie contracte cu instituții la nivel local, mandatul încetează de la data încheierii contractelor, în mod similar, prin ordin de prefect care poate fi contestat în contencios administrativ. În cazul consilierilor cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau la regiile autonome sub autoritatea consiliului sau la societățile înființate de consiliul local, încălcarea regimului incompatibilităților atrage încetarea de drept a raporturilor de muncă. Acest lucru se face prin ordin sau dispoziție a conducătorilor autorităților publice sau ai agenților economici respectivi.

 

Exemple de decizii ANI pentru incompatibilităţi

 

BUDUR ADRIAN

Viceprimar al Comunei Dudeștii-Vechi, Județul Timiș

INCOMPATIBILITATE

În perioada mandatului de ales local 2016-2020 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică (titular întreprindere individuală), entitate prin care a realizat venituri din cultivarea cerealelor și din arendă, în sumă totală de 133.037 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

NOVĂCESCU DORU

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Orașului Oravița, Județul Caraș Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iunie 2016 – 22 iulie 2020, în exercitarea mandatului de consilier local, au fost încheiate două contracte de prestări servicii de pază și un act adițional, între Primăria Orașului Oravița și o societate la care persoana evaluată a deținut calitatea de asociat (până la data de 03.04.2020), precum și funcția de administrator (până la data de 22.07.2020), contracte în executarea cărora s-au emis facturi în valoare de aproximativ 318.000 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

 

BUTNARU MARIAN

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Medgidia, Județul Constanța

 INCOMPATIBILITATE

În perioada 30 martie 2018 – 02 mai 2019, societatea comercială al cărei administrator este soția persoanei evaluate, iar fiul și fiica acesteia dețin calitatea de asociaţi, a încheiat în calitate de prestatorun număr de 6 contracte de prestări de serviciicu Spitalul Municipal Medgidia (în calitate de achizitor), în valoare totală de aproximativ 1.365.704 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90,alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003

Sursa

 

Dacă situațiile de conflicte de interese sau stările de incompatibilitate nu au fost înlăturate Agenția Natională de Integritate poate demara proceduri de verificare al căror rezultat poate fi atacat în instanță așa cum se vede în exemplele de mai sus. O decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese blochează accesul celui în cauză la toate funcțiile eligibile (nu doar la funcția în care se află când a comis ilegalitatea). De asemenea, mandatul în curs al unui ales local va înceta de drept chiar la momentul la care instanța pronunță o decizie definitivă chiar dacă speța privește un mandat anterior deținut de alesul local.