Principalele legi de uz general

CODUL ADMINISTRATIV: OUG 57/2019

PARTEA A III‑A. Administraţia publică locală

PARTEA a IV-a Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate

PARTEA a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale

PARTEA A VI‑A. Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

PARTEA A VII‑A. Răspunderea administrativă

PARTEA A VIII‑A. Servicii publice

ANEXE:

    1. Procedură de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, în format electronic
    2. Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al judeţului
    3. Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al municipiului
    4. Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici

 

CODUL FISCAL: Legea 571/2003

TITLUL IX: Impozite si taxe locale

 

LEGEA 273/2006 privind finanţele publice locale

LEGEA 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

LEGEA 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

LEGEA 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public

LEGEA 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

LEGEA 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

LEGEA 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice

Codul penal

LEGEA 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Ordonanța de urgență nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție

LEGEA nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii