Elaborarea proiectelor de hotărâre

Legea 52/2003; Cap. III, Secțiunea 4 din Codul Administrativ

Autoritățile administrației publice (primării și consilii locale) au obligația de a publica un anunț referitor la procedurile de elaborare a proiectelor de acte normative. Anunțul poate fi publicat astfel:

  • Pe site-ul instituției
  • La sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului
  • Transmis către mass-media
  • Informații trimise tuturor celor care au făcut o cerere să le primească
  • Pachet informativ pentru asociațiile de afaceri sau alte organizații legal constituite, cu ceea ce este relevant pentru acestea

Anunțul trebuie dat public cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice și trebuie să conțină, după caz:

  • Data afișării
  • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus
  • Un studiu de impact și/sau de fezabilitate, dacă este cazul
  • Locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare și termenul limită – propunerile sunt înregistrate într-un registru
  • Textul complet al proiectului actului respectiv

Proiectul de act administrativ normativ se trimite spre avizare doar după ce este definitivat și se revizuiesc toate observațiile primite. Dacă un cetățean sau o asociație trimite o recomandare, nu înseamnă neapărat că aceasta trebuie inclusă în textul propunerii, fiind consultativă. Instituțiile trebuie să desemneze o persoană de contact – responsabilul desemnat pentru relația cu societatea civilă – care colectează toate aceste propuneri.

Dacă o asociație legal constituită sau o autoritate publică solicită o dezbatere publică, aceasta trebuie organizată de către autoritatea care a inițiat procedura. Toate informațiile privind organizarea întâlnirii și procedura de intervenție trebuie făcute publice pe site și la sediu, iar dezbaterea este deschisă oricărei persoane interesate.

Dacă un consilier este inițiator al proiectului, acesta e obligat să participe la dezbatere, alături de reprezentanții aparatului tehnic care au participat la procedurea documentației. În cel mult zece zile calendaristice, autoritatea va publica pe site minuta discuției, recomandările, modificările și versiunea finală.

Ca excepție de la regula de mai sus, propunerile de acte normative pot fi aprobate și în procedură de urgență, dacă situația necesită adoptarea unor măsuri urgente. Cu toate acestea, situațiile de acest fel nu ar trebui să fie prea frecvente, iar primăria nu ar trebui să abuzeze de această excepție pentru a nu aplica normele de transparență.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a consiliului nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de referatul de aprobare, raportul aparatului de specialitate al primarului și de raportul comisiei de specialitate a comisiei. Pentru planurile urbanistice există o metodologie suplimentară, reglementată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010.