Politica privind protecția copilului

Politica privind protecția copilului

Introducere

Expert Forum (“EFOR”) este un think tank cu sediul în București, înființat de experți cunoscuți în domeniul politicilor publice și al reformei guvernanței publice. EFOR se ocupă de reforma administrației și integritatea sectorului public; descentralizare, dezvoltare regională, finanțe publice; reforma justiției și anticorupție; energia ca problemă de securitate în Europa de Est; cetățenie activă și educație pentru democrație; finanțarea partidelor și monitorizarea alegerilor; contracararea știrilor false și a dezinformării.

EFOR este o organizație nonguvernamentală care desfășoară activități pe bază de proiecte cu finanțare de la partenerii occidentali ai României (instituții UE, precum și statele membre), departamentul de stat, fundații pro-democratice din Europa de Vest și SUA, donații din surse private (cetățeni români și întreprinderi) și mecanismul de 3,5% administrat de către autoritățile fiscale române. Consiliul de administrație și personalul EFOR sunt apolitici. Membrii EFOR sunt complet independenți în ceea ce privește toate acțiunile EFOR, publicațiile sau declarațiile publice și nu acceptăm nicio formă de sprijin care ar putea fi condiționată de revizuirea sau editarea materialelor noastre înainte ca acestea să devină publice.

Conform Strategiei EFOR pentru perioada 2022-2025, educația civică și cetățenia activă reprezintă una dintre prioritățile asociației. În acest sens, EFOR implementează cu succes programe în domeniul educației civice și încurajării participării copiiilor și tinerilor în viața comunității, lucrând cu profesorii și elevii. În cadrul programelor lucrăm cu acești actori pentru a identifica problemele care îi afectează pe tineri și copii și îi sprijinim pentru a găsi soluții realiste care să rezolve aceste probleme la nivelul comunităților lor.

Aceste programe se adresează tinerilor și copiilor ca fiind grupul țintă principal, însă toate activitățile EFOR care implică tineri și copii se desfășoară prin intermediul și în prezența profesorilor și școlilor în care aceștia predau. Profesorii și școlile partenere sunt o garanție că activitățile desfășurate de EFOR sunt făcute în deplină siguranță.

Personalul EFOR (angajați, colaboratori, voluntari) implicat în activități și programe care implică copii joacă un rol  cheie pentru a se asigura că copiii participă în spații și activități sigure, incluzive și accesibile. Întotdeauna drepturile și demnitatea beneficiarilor acestor proiectelor vor fi prioritare.

În acest sens, Consiliul Director al Asociației Expert Forum adoptă următoarea Politică privind Protecția Copiilor, denumită în continuare “Politica”.

Scopul politicii

Această politică prezintă angajamentul nostru de a proteja toți copiii care intră în contact cu organizația noastră, indiferent de abilități, etnie, credință, sex, sexualitate și cultură. EFOR urmărește ca în cadrul activităților și proiectelor care implică copii, aceștia să se simtă în siguranță, respectați și protejați împotriva oricărui prejudiciu. În acest sens, toate activitățile EFOR care implică tineri și copii se desfășoară prin intermediul și în prezența profesorilor lor, și implicarea școlilor în care aceștia predau. Profesorii și școlile partenere sunt o garanție că activitățile desfășurate de EFOR sunt făcute în deplină siguranță.

Astfel, prezenta politică prevede obligații și proceduri specifice și măsuri proporționale în limita tipurilor de interacțiuni pe care EFOR le are cu copiii în proiecte și programe. Din perspectiva prezentei politici, prin sintagma „personal EFOR” se folosește pentru a ne referi la angajații, voluntarii și colaboratorii externi ai EFOR care sunt implicați direct în activități în care sunt implicați copii. .

Scopul acestei politici și al procedurilor prevăzute este de a reglementa modul în care personalul EFOR lucrează în programele care includ activități cu copii, astfel încât copiii cu care intrăm în contact (direct sau indirect) să fie protejați și să le fie promovată bunăstarea, să le fie respectate drepturile și să le fie promovată și protejată siguranța, asigurându-ne că acțiunile, cuvintele și proiectele noastre nu cauzează nici un fel de prejudiciu copiilor.

Versiunea curentă a politicii

Versiunea 1.0

Adoptat de: Consiliul Director al Asociației Expert Forum

Data: Februarie 2024

Intervalul pentru revizuire: 2 ani

Următoarea revizuire va avea loc în: Februarie 2026

Coordonatorul implementării: Coordonatorul programelor pentru tineri

1.       Considerații preliminare. Definiții

Fiecare copil poate fi într-o situaţie de risc din perspectiva abuzului şi exploatării. Unii dintre ei pot fi mai vulnerabili din acest punct de vedere din cauza diferitelor forme de discriminare şi marginalizare legate de statut socio-economic, gen, dizabilităţi, apartenenţă etnică, clasă socială sau condiţii de trai.

Orice definire a abuzului îndreptat împotriva copilului necesită o definire a copilului. Conform art. 1 al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului (denumită în continuare UNCRC): “prin copil se înţelege orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabileşte limita majoratului sub această vârstă.”

UNCRC oferă un cadru internaţional în care sunt subliniate drepturile copiilor la protecţie împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, (articolul 19), oricărei forme de discriminare (articolul 2) şi diferitelor forme de exploatare (articolele 32-36); o atenţie specială este acordată copiilor lipsiţi de îngrijire parentală (articolul 20 – lipsirea copilului de mediul familial şi protecţia alternativă), refugiaţilor (articolul 22), copiilor aflaţi în situaţie de risc în ceea ce priveşte  4 consumul de droguri (articolul 33), copiilor privaţi de libertate (articolele 37 şi 40), copiilor aflaţi în situaţie de conflict armat (articolul 38).

Protecția copiilor este definită  ca „responsabilitatea pe care organizațiile o au de a se asigura că personalul, operațiunile și programele lor nu fac rău copiilor, adică nu îi expun pe copii la riscul de a fi răniți și abuzați, și că orice îngrijorare a organizației cu privire la siguranța copiilor în cadrul comunităților în care lucrează, este raportată autorităților competente.[1]

Anexa 1 a prezentei Politici prevede definiții ale termenului de abuz, făcând referire la abuzul fizic, emoțional, sexual, neglijare și exploatare. În continuare, se va utiliza în mod generic termenul de “abuz” pentru cazurile specifice din anexă și comportamente cu risc vătămător pentru orice alte situații.

2. Principii directoare

EFOR aderă la următoarele principii cu privire la protecția copilului, principii rezultând în principal din UNCRC, din legislația relevantă, din politicile europene și din practica statelor și organizațiilor în această materie:

 • Nediscriminare: Toți copiii, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de statutul dobândit ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai copilului trebuie să beneficieze de o protecție egală împotriva oricărui prejudiciu
 • Interesul superior al copilului: Interesul copilului va prevala și va fi luat în considerare ca primordial în toate acțiunile și deciziile care îl privesc (indiferent de sfera publică sau privată), luând în considerare siguranța, bunăstarea și nevoile de dezvoltare ale acestuia.
 • Responsabilizarea și participarea: Copiii au dreptul de a fi ascultați, de a-și exprima opiniile și de a participa la deciziile care îi privesc, promovându-se împuternicirea și implicarea activă a acestora în chestiuni care privesc siguranța lor.
 • Prevenire și intervenție timpurie: trebuie să existe mecanisme pentru a preveni orice vătămare a copiilor și măsuri de intervenție timpurie pentru a aborda riscurile potențiale înainte ca acestea să se agraveze.
 • Consimțământul în cunoștință de cauză: Părinții sau reprezentanții legali trebuie să fie informați și să își dea consimțământul pentru activitățile în care sunt implicați copiii lor, asigurându-se transparența și colaborarea în eforturile de protejare.
 • Confidențialitate și viață privată: Informațiile legate de aspectele legate de protecția copilului ar trebui tratate cu cea mai mare confidențialitate, respectând viața privată a copilului și a familiei acestuia, echilibrând în același timp necesitatea unei divulgări adecvate pentru a proteja copilul.
 • Formarea personalului: Personalul care interacționează cu copii trebuie să beneficieze de activități de conștientizare privind politicile și procedurile de protecție a copiilor
 • Sensibilitate culturală și diversitate: Politica de protecție a copilului trebuie să recunoască și respecte diversele medii culturale, abordând nevoile unice ale copiilor din diferite comunități.

Responsabilitate și supraveghere: Stabilirea unor mecanisme de punere în aplicare a politicii de protecție a copiilor, cu mecanisme de supraveghere pentru monitorizarea conformității și abordarea promptă a oricărei încălcări.

 • Abordare intersecțională: Recunoașterea impactului unei serii de factori interconectați care influențează protecția copilului, inclusiv condițiile socio-economice, educația, sănătatea și sprijinul comunității.

3. Angajamentul organizației și rolurile personalului EFOR

3.1. Asociația EFOR, prin consiliul director ca organ de decizie al acesteia, trebuie să se asigure că personalul EFOR care intră în contact cu copiii în cadrul programelor și activităților desfășurate este informat cu privire la:

 1. drepturile copiilor și problematica abuzului asupra copiilor;
 2. procesul de raportare și procedurile în caz de abuz sau de suspiciune de abuz;
 3. prevenirea abuzul și vătămarea înainte de a se întâmpla, prin conștientizare și bune practici;
 4. faptul că trebuie să ia în serios orice preocupare exprimată și să asigure protecția victimelor;
 5. planificarea și organizarea activităților și locului de muncă pentru a minimiza riscurile

3.2. Membrii consiliului director, ca organism de conducere al organizației, precum și personalul EFOR cu funcții de management în programele și proiectele care implică contactul cu copii sunt obligați:

 1. Să se asigure că regulile privind protecția copiilor se aplică efectiv în programele care implică copii
 2. Să stabilească o structură de raportare eficientă și să monitorizeze implementarea ei periodic;
 3. Să conceapă proiectele ținând cont de interesul superior al copilului, pentru a minimiza riscul de vătămare și abuz;
 4. Să monitorizeze, după cum este necesar, incidentele raportate;
 5. Să se asigure că persoanele juridice cu care organizația are încheiate acorduri, protocoale, parteneriate sau alte forme de asociere, cu scopul implementării de proiecte sau activități care includ copii, respectă prevederile prezentei Politici privind protecția copilului;
 6. Să se asigure că personalul EFOR implicat în activități cu copii semnează și respectă acordul de protecție a copilului prevăzut în Anexa 2;
 7. Să se asigure că personalul EFOR implicat în activități cu copii ia la cunoștință această Politică și procedurile ei și că beneficiază, în funcție de caz, de activități de conștientizare cu privire la cultivarea bunăstării copiilor.

3.3. Personalului EFOR îi este interzis:

 1. Să intre în contact fizic nepotrivit cu copilul, încălcând demnitatea copilului, de exemplu să lovească/ să agreseze fizic sau să abuzeze fizic copiii în orice alt mod (contactul fizic permis este asociat în mod natural cu jocul, asistența igienică, asigurarea siguranței sau nevoia de a calma copilul);
 2. Să jeneze ori să facă de rușine, să umilească, să înjosească copiii sau să manifeste orice comportament care ar putea fi interpretat ca o practică necorespunzătoare ori discriminatorie ori potențial vătămătoare, de exemplu limbajul abuziv, ofensator sau nepotrivit, în general orice comportament care prezintă semne de abuz emoțional, fizic sau sexual asupra copiilor;
 3. Să stabilească relații sexuale cu copiii ori să se comporte într-un mod nepotrivit sau provocator din punct de vedere sexual;
 4. Să servească copiilor alcool, medicamente sau alte substanțe psihoactive;

3.4. Abaterea de la prevederile punctului 3.3 va conduce la sancțiuni prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară, precum și, după caz, la sesizarea persoanelor sau autorităților îndreptațite ori competente să aplice legea, în funcție de tipul și de gravitatea faptei.

3.5. Pentru implementarea Politicii privind protejarea copilului, coordonatorul proiectelor pentru tineri din cadrul EFOR este responsabil pentru implementarea și monitorizarea prezentei Politici, denumit în continuare “coordonatorul”.

3.6. Coordonatorul are următoarele atribuții:

 1. Monitorizează implementarea Politicii, asigurându-se că toate obligațiile sunt respectate;
 2. Poate desemna alte persoane din echipa de proiect responsabile cu monitorizarea respectării Politicii de către personal în cadrul unor activități specifice.
 3. Aduce la cunoștință Consiliului Director al EFOR reclamațiile sau abaterile de la prezenta Politică. De asemenea, informează Consiliul Director în situații mai sensibile în care consideră că este nevoie să fie consultat pentru a fi luată o decizie
 4. Ține o evidența a incidentelor raportate și monitorizează procesul de soluționare a acestora până la închidere
 5. Acționează ca principal punct de contact pentru preocupările privind incidentele legate de protecția copiilor.
 6. Se asigură că personalul EFOR și partenerii implicați în activități cu copii cunosc Politica de protecție a copilului și responsabilitățile care le revin în temeiul acesteia.
 7. Consiliază și sprijin personalului și partenerilor în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii de protecție, inclusiv evaluarea riscurilor

3.7. În caz de urgență, sau atunci când coordonatorul este în incapacitatea de a asista, punctul de contact va fi întotdeauna Directorul executiv al EFOR.

4. Obligații

4.1. Din perspectiva prezentei Politici, personalul EFOR are următoarele obligații:

 1. Să își exercite datoria de a avea grijă față de toți copiii cu care intră în contact în cursul activității lor, asigurându-le siguranța, bunăstarea și protecția împotriva oricărei forme de abuz sau comportament inadecvat sau vătămător.
 2. Să mențină limite profesionale adecvate cu copiii, asigurându-se că relațiile sunt respectuoase, sigure și lipsite de orice formă de exploatare sau vătămare.
 3. Să coopereze pe deplin cu autoritățile relevante, inclusiv cu instituțiile de aplicare a legii și de protecție a copilului, în timpul investigațiilor privind acuzațiile de abuz sau neglijare a copiilor.
 4. Să utilizeze tehnologia în mod responsabil și să fie conștienți de riscurile asociate interacțiunilor online, asigurându-se că comunicarea cu copiii respectă orientările și politicile stabilite.
 5. Să raporteze coordonatorului abateri de la prezenta Politică.

4.2. În cazul în care un copil reclamă un abuz sau o vătămare, personalul EFOR este obligat să răspundă prompt, cu sprijin și empatie, respectând în același timp procedurile de raportare stabilite și menținând confidențialitatea în măsura permisă de lege.

4.3. Angajații trebuie să fie sensibili și respectuoși din punct de vedere cultural, recunoscând și valorizând diversitatea, adaptându-și în același timp abordarea privind protecția copilului, pentru a răspunde nevoilor specifice ale diferitelor medii culturale.

5. Recrutarea personalului EFOR implicat în programele pentru copii

5.1. Pentru recrutarea personalului EFOR cu atribuții în programele și activitățile care implică copii, consiliul director trebuie să ia următoarele măsuri:

 • Să elaboreze fișe de post care să prezinte rolul persoanei în contactul cu copii, obligația de a lua la cunoștință și respecta Politica de protecție a copilului
 • Să se asigure că experiența de a fi lucrat anterior cu copiii se reflectă în criteriile de selecție. criteriile de selecție
 • Să facă verificările necesare cu privire la profilul candidatului, incluzând, după caz, solicitarea unor referințe despre activitatea anterioară și solicitarea unui cazier judiciar,;
 • Se va lua în considerare utilizarea unor perioade de probă, după recrutare, pentru a se asigura că angajatul este adecvat postului.

5.2. Personalul nou recrutat cu atribuții în proiectele și programele care implică copii beneficiază de activități de conștientizare cu privire la drepturile copilului și prevederile prezentei Politici. Coordonatorul proiectelor cu tineri și copii îi va face o prezentare a proiectelor care implică copii și va răspunde întrebărilor legate de acestea, inclusiv despre protecția copiiilor în cadrul proiectelor EFOR.

6. Identificarea și prevenirea riscurilor

6.1. Identificare

EFOR va lua toate măsurile pentru a identifica și evalua riscurile potențiale pentru siguranța și bunăstarea copiilor implicați în programele și activitățile sale.

Pentru programele și proiectele care implică activități cu copii, coordonatorul și echipa de proiect vor face o evaluare a riscurilor inclusiv impactul potențial al acestora asupra copiilor și măsurile pe care ar trebui să le ia pentru a atenua aceste riscuri, specifice programului sau proiectului. Această evaluare se poate face la începutul programului/proiectului și se va consemna scris în minuta întâlnirii de proiect.

6.2. Monitorizare, revizuire și comunicare adecvată

Asociația va pune în aplicare mecanisme eficiente de supraveghere și monitorizare pentru a se asigura că activitățile în care sunt implicați copii sunt desfășurate în siguranță, reducând la minimum riscul de vătămare. În acest sens, activitățile desfășurate de EFOR care implică copii sunt implementate întotdeauna cu sprijinul profesorilor, în colaborare cu școala. În plus, de cele mai multe ori, activitățile sunt implementat în cadrul programului școlar.

Coordonatorul și echipa de proiect vor rediscuta periodic riscurile activităților care implică copii, precum și vor fi atenți pentru a identifica noi riscuri apărute. Vor lua măsuri de atenuare a riscurilor ca răspuns la modificările activităților, la factorii externi sau la cele mai bune practici emergente în domeniul protecției copilului.

7. Reguli specifice aplicabile în activitățile care implică copii

7.1. Activități fizice

Activitățile și evenimentele organizate trebuie să asigure un spațiu sigur, atât fizic, cât și emoțional, pentru copii. La începutul fiecărui proiect, echipa de proiect împreună cu coordonatorul realizează o evaluare a riscurilor specifice activităților fizice din proiect, în conformitate cu punctul 6.1 al prezentei Politici.

Reguli de desfășurare a activităților:

– Profesorii sunt informați despre formatul și conținutul activităților. Profesorii sunt prezenți pe toată durata desfășurării activității, în afara unor situații excepționale.

– Copiii trebuie să primească pachetul de informații despre o activitate și/sau un eveniment într-un limbaj adaptat copiilor.

– Înainte de începerea activității, echipa de proiect explica regulile de bază în care se desfășoară activitate și le agreează împreună cu copiii

– Pentru participarea la activitățile proiectului, echipa de proiect solicită consimțământul de la:

(a) părinti/ reprezentanți legali, cât și de la

(b) copii

– Copiii care nu doresc să continue să participe în orice moment în timpul activității/evenimentului pot face acest lucru, fără nicio consecință.

7.2. Organizarea de activități online

Activitățile și evenimentele organizate trebuie să asigure un spațiu sigur, atât fizic, cât și emoțional, pentru copii. La începutul fiecărui proiect, echipa de proiect împreună cu coordonatorul realizează o evaluare a riscurilor specifice activităților fizice din proiect, în conformitate cu punctul 6.1 al prezentei Politici.

Reguli de desfășurare a activităților:

– Activitățile și evenimentele organizate trebuie să fie sigure pentru copii. Activitățile organizate online trebuie să se desfășoare numai pe platforme de comunicare online care sunt sigure pentru copii. Trebuie luate toate măsurile de siguranță pentru fiecare întâlnire/ proiect/ activitate.

– Profesorii sunt informați despre formatul și conținutul activităților. Profesorii sunt prezenți pe toată durata desfășurării activității, în afara unor situații excepționale.

– Copiii trebuie să primească pachetul de informații despre o activitate și/sau un eveniment într-un limbaj adaptat copiilor.

– Înainte de începerea activității, echipa de proiect explica regulile de bază în care se desfășoară activitate și le agreează împreună cu copiii

– Pentru participarea la activitățile proiectului, echipa de proiect solicită consimțământul de la:

(a) părinti/ reprezentanți legali, cât și de la

(b) copii

–  Copiii care nu doresc să continue să participe în orice moment în timpul activității/ evenimentului pot face acest lucru, fără nicio consecință Membrii eechipei de proiect trebuie să se asigure că personalul și alte persoane beneficiază de îndrumări suficiente cu privire la utilizarea adecvată a tehnologiei, inclusiv a internetului, a telefoanelor mobile și a rețelelor de socializare.

7.3. Activități în deplasare care implică copii

Activitățile în deplasare desfășurate de EFOR care implică copii sunt implementate întotdeauna cu sprijinul profesorilor, în parteneriat cu școala. Profesorul/profesorii însoțitori sunt responsabili pentru supravegherea copiiilor. De asemenea, părinții sau reprezentatul legal al copilului trebuie să formuleze un formula de consimțământ, precum și să semneze că ia la cunoștință Regulamentul specific al activității. Acest regulament trebuie să stabilească reguli de călătorie cu copilul înainte de călătorie. Aceste reguli de bază trebuie să fie comunicate părintelui ori tutorelui/ reprezentantului legal pentru aprobarea acestora.

Este interzis ca personalul EFOR să împartă o cameră sau un pat cu copilul.

7.4. Comunicare si media

Reprezentarea copiilor nu trebuie să fie manipulată sau senzaționalizată în niciun fel în cadrul programelor și proiectelor EFOR. Imaginile și poveștile ar trebui să ofere o descriere echilibrată a vieții și circumstanțelor copilului, echilibrând aspectele negative cu imagini care să dea putere sau arătând progresele pe care le fac copiii. Comunicările ar trebui să evite generalizările, care nu reflectă cu exactitate natura situației, iar imaginile nu ar trebui să fie luate și folosite în afara contextului.

Comunicarea detaliilor ce țin de datele personale ale copilului, inclusiv imaginea acestuia, cu scop informativ, educațional, de promovare a activităților, va fi realizată cu acordul copilului și a părintelui/reprezentatului legal al acestuia,  prin respectarea strictă a legislației cu privire la protecția datelor personale.

Acordul reprezentantului legal al copilului cu privire la colectarea și procesarea datelor personale trebuie să fi însoțit de acordul copilului, care își poate retrage acordul în orice moment, fără consecințe. Copilul trebuie informat într-un limbaj adecvat cu privire la datele colectate și scopul acestora, pentru a-și putea da acordul neîngărdit și informat.

În colectarea materialelor foto-video, persoanele autorizate de către coordonatorul activității trebuie să respecte o serie de reguli:

 • Imaginile cu copii nu trebuie să îi prezinte pe aceștia îmbrăcați sumar sau în ipostaze nepotrivite.
 • Detaliile atașate imaginilor și incluse în povestiri nu trebuie să permită identificarea copilului în cauză până la domiciliul sau comunitatea sa, dacă acestea creează o stare de vulnerabilitate pentru acesta.

8. Procedura de raportare

În cazul în care un membru al personalului EFOR este martor sau suspectează un abuz asupra copilului, acesta trebuie să ia măsuri imediate pentru a asigura siguranța copilului. Acest lucru poate include separarea copilului de presupusul agresor, dacă este necesar.

Un membru al echipei de proiect, cu sprijinul coordonatorului va realiza o evaluare inițială a situației, asigurându-se că nevoile imediate ale copilului sunt prioritizate. În cazul în care există un pericol imediat, vor fi contactate serviciile de urgență.

Coordonatorul sau un membru al echipei de proiect, cu spirjinul coordonatorului, au obligația de a realiza un raport în care va furniza informații detaliate despre incident, inclusiv numele părților implicate, data, ora și o descriere a comportamentului observat sau raportat.  Rapoartele pot fi făcute în persoană sau în scris și pot fi transmise în mod anonim.

Consiliul director va fi informat cu privire la acest incident și îi va fi transmis raportul întocmit. Consiliul Director poate dispune realizarea unei investigații interne, conform Regulamentului de Ordine Interioară al Asociației.

Raportarea către autorități externe, precum serviciile de protecție a copilului, forțele de ordine, servicii de sănătate, va fi realizată în cazurile prevăzute de lege, sau dacă gravitatea cazului justifică o intervenție externă.

Persoana care a raportat este protejată de orice formă de represalii, prezumându-se că a făcut un raport de bună-credință.

Coordonatorul, va centraliza și monitoriza toate rapoartele și cazurile deschise și va înștiința periodic Consiliul director cu privire la stadiul acestora. .

Anexa 1: Definitii – Forme de abuz

Abuzul fizic

Vătămare fizică săvârșită sau potențială cauzată de o altă persoană, adult sau copil. Poate implica lovirea, scuturarea, otrăvirea, înecarea sau arderea. Vătămarea fizică poate fi, de asemenea, cauzată atunci când un părinte sau o persoană care are grijă de un copil inventează simptome sau îi provoacă în mod deliberat o boală.

Abuzul sexual

Forțarea sau ademenirea unui copil să ia parte la activități sexuale pe care acesta nu le înțelege pe deplin și nu are opțiuni pentru a-și da consimțământul. Aceasta poate include, dar nu se limitează la viol, sex oral, penetrare sau acte nepenetrante, cum ar fi masturbarea, sărutul, frecarea și atingerea. Poate include, de asemenea, implicarea copiilor la vizionarea sau producerea de imagini sexuale sau activități sexuale și încurajarea copiilor să se comporte în moduri nepotrivite din punct de vedere sexual.

Exploatarea sexuală a copiilor

O formă de abuz sexual care implică implicarea copiilor în orice activitate sexuală în schimbul banilor, cadourilor, hranei, cazării, afecțiunii, statutului sau a oricărui alt lucru de care au nevoie ei, familia lor, sau o altă persoană în poziție de putere raportat la copil. De obicei, implică manipularea sau constrângerea unui copil, ceea ce poate implica împrietenirea cu copiii, câștigarea încrederii acestora și supunerea lor la droguri și alcool. Relația abuzivă dintre victimă și agresor implică un dezechilibru de putere în care opțiunile victimei sunt limitate. Este o formă de abuz care poate fi înțeleasă greșit de către copii și adulți ca fiind consensuală. Exploatarea sexuală a copiilor se manifestă în diferite moduri. Aceasta poate implica un autor mai în vârstă care exercită un control financiar, emoțional sau fizic asupra unui tânăr. Poate implica manipularea sau forțarea victimelor de către colegi pentru a avea activități sexuale, uneori în cadrul unor grupări criminale. Poate implica, de asemenea, rețele organizate de infractori care profită financiar de pe urma traficului de tinere victime între diferite locații pentru a se angaja în activități sexuale cu mai mulți bărbați.

Neglijența și tratamentul neglijent

Ținând cont de context, resurse și circumstanțe, neglijarea și tratamentul neglijent se referă la un eșec persistent în satisfacerea nevoilor fizice și/sau psihologice de bază ale unui copil, care este susceptibil să ducă la afectarea gravă a dezvoltării fizice, spirituale, morale și mentale sănătoase a copilului. Aceasta include eșecul de a supraveghea în mod corespunzător și de a proteja copiii împotriva răului și de a le asigura nutriție, adăpost și condiții de viață/lucru sigure. Poate implica, de asemenea, neglijarea mamei în timpul sarcinii ca urmare a abuzului de droguri sau de alcool și neglijarea și maltratarea unui copil cu handicap.

Abuzul emoțional

Maltratarea emoțională persistentă care are un impact asupra dezvoltării emoționale a unui copil. Actele de abuz emoțional includ restricționarea mișcării, degradarea, umilirea, intimidarea (inclusiv intimidarea în medii online) și amenințarea, sperierea, discriminarea, ridiculizarea, comportamente de bullying, sau alte forme non-fizice de tratament ostil sau de respingere.

Exploatarea comercială

Exploatarea unui copil la locul de muncă sau în alte activități în beneficiul altora și în detrimentul sănătății fizice sau mentale, al educației, al dezvoltării morale sau social-emoționale a copilului. Aceasta include, dar nu se limitează la munca copiilor/exploatarea copilului la locul de muncă.

 

[1] Conform standardelor stabilite de Keeping Children Safe Coalition – www.keepingchildrensafe.org.uk


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.