Selectarea unui expert/ grup de experți sau a unei companii naționale și/sau internaționale care să realizeze evaluarea proiectului ”Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare și participare”

Fundația Soros-Moldova anunță un concurs pentru selectarea unui expert/ grup de experți sau a unei companii naționale și/sau internaționale care să realizeze evaluarea externă a proiectului ”IMPULSIONAREA PROCESELOR DEMOCRATICE DIN MOLDOVA PRIN ABILITARE ȘI PARTICIPARE”, implementat de Fundația Soros-Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei

1. CONTEXT:
Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată in anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: mass-media, reforma judiciară, sănătate publică, administrația publică și buna guvernare, egalitate și participare civică.

În perioada 2012-2014, FSM a beneficiat de sprijinul financiar al Guvernului Suediei pentru implementarea proiectului ”Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare și participare”. Proiectul are la bază următoarele trei componente:

Componenta 1 „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari” este implementată de Programul de Drept. Proiectul se bazează pe prevederile Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat nr.198 din 26.07.2007 și este menit să înzestreze comunitățile rurale și membrii acestora cu cunoștințe și deprinderi juridice pentru a-și proteja drepturile și a cere respectarea acestora, cu ajutorul parajuriștilor. Legea sus-menționată definește parajuristul drept “persoană care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, avînd studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii”. În cadrul proiectului a fost creată o rețea formată din 32 de parajuriști comunitari din diferite zone rurale ale ţării, a căror activitate este direcționată spre crearea mecanismelor de abilitare juridică a populaţiei rurale pentru a utiliza legea în protejarea intereselor sale, precum şi pentru a evita escaladarea problemelor cu caracter juridic şi a ridica capacitatea de soluţionare a problemelor la nivel de comunitate, cât mai aproape de momentul apariţiei acestora prin implicarea membrilor comunităţii în procesul decizional la nivel comunitar.
(LOT 1) – Termenii de referință – Anexa nr.1

Componenta 2 „Abilitarea femeilor din comunitățile Rurale”, implementată de Programul Egalitate și Participare Civică (PEPC), are drept obiectiv prioritar  consolidarea bunei guvernări la nivel local prin abilitarea femeilor de a participa în procesul de luare a deciziilor şi de a contribui la dezvoltarea comunității. PEPC realizează acest proiect în colaborare cu organizația neguvernamentală ”Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare”.
(LOT 2) – Termenii de referință – Anexa nr.2

Componenta 3 „Consolidarea reţelei radiodifuzorilor regionali pentru o societate informată, guvernare participativă şi responsabilă” este implementată de Programul Mass-Media. Proiectul şi-a propus să contribuie la dezvoltarea pluralismului, independenţa editorială şi durabilitatea financiară a media regională din Republica Moldova. Proiectul s-a axat pe convingerea că o cooperare eficientă între membrii reţelei radiodifuzorilor regionali şi solidaritatea pe care aceasta o crează va fi critică pentru supravieţuirea sectorului media regional. Prin urmare, proiectul a consolidat capacităţile asociaţiei radiodifuzorilor regionali din Moldova – ADPTRIM „Meridian” pentru ca aceasta să devină o organizaţie viabilă şi prin intermediul membrilor săi să contribuie la un sector media regional independent, un liant între comunitate şi autorităţile publice locale care facilitează transparenţa decizională, guvernarea participativă şi responsabilă.
Pentru a spori capacitatea televiziunilor regionale, membre ale ADPTRIM „Meridian”, de a aborda subiecte diverse de interes public şi impact în comunitate, proiectul a încurajat cooperarea acestora cu sectorul ONG din diverse domenii precum drepturile omului, sănătate publică, egalitate de gen, anti-discriminare, educaţie şi altele.
În cadrul aceluiaşi proiect, s-a acordat o atenţie deosebită şi cooperării dintre media de pe ambele maluri ale Nistrului prin participarea activă a acestora la crearea şi distribuirea unui produs mediatic comun.
(LOT 3) – Termenii de referință – Anexa nr.3

2. OBIECTIVUL CONCURSULUI: FSM intenționează să contracteze un expert/grup de experți sau o companie națională și/sau internațională (în continuare – Evaluator) care să efectueze o evaluare completă a fiecăreia din cele trei componente ale proiectului ”Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare și participare”.

Notă: Pentru fiecare componentă (LOT) pot fi selectați evaluatori diferiți.

Raportul de evaluare (pentru fiecare LOT) va fi prezentat în limba engleză și nu va depăși 30 de pagini A4, caracterul Arial 10 (cu excepția sumarului executiv și a anexelor).

3. PERIOADA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI: 10 octombrie – 28 noiembrie 2014

4. DOSARUL APLICANTULUI:
Pentru participarea la concurs, este necesară prezentarea dosarului, care va include oferta tehnică și financiară.

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată pentru fiecare LOT separat.

Oferta tehnică va include:

  • Copie buletin de identitate pentru persoane fizice sau copie certificat de înregistrare pentru persoane juridice (FSM se obligă să nu difuzeze informația cu caracter personal).
  • Conceptul metodologiei de evaluare cu descrierea obiectivelor de evaluare, a metodelor și tehnicilor propuse pentru colectarea și analiza informației, grila cu indicatorii de evaluare, planul de activități.
  • CV-urile persoanelor implicate în evaluare cu indicarea experienței relevante în domeniu și datele de contact ale cel puțin două persoane juridice care au beneficiat de servicii de evaluare similare oferite de aplicant.
  • O listă a proiectelor relevante evaluate anterior cu anexarea de mostre ale rapoartelor de evaluare (daca sunt publice). Lista publicațiilor, dacă sunt disponibile, în format electronic (va fi indicată adresa web).

Oferta financiară va include bugetul în USD conform formularului prezentat în Anexa nr.4

În baza rezultatelor concursului, Fundația va semna un contract de prestări servicii. Transferul către prestatori va fi efectuat în MDL pentru rezidenții R.Moldova sau in USD pentru nerezidenții R.Moldova, într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate/după prezentarea raportului de evaluare, fapt probat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți.

5. CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR TEHNICE: sunt specificate în termenii de referință pentru fiecare LOT.

6. CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR FINANCIARE: ofertele financiare vor fi comparate în baza unei formule unice de calcul conform Regulamentului de achiziții a FSM.

Punctajul evaluării (maximum 100 de puncte) va reprezenta o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maximum 80 de puncte) și oferta financiară (maximum 20 de puncte).

7. TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A DOSARULUI: 30 septembrie 2014, ora 11.00.
Ofertele vor fi prezentate în format tipărit. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și cea financiară. Ofertele tehnică și financiară se vor prezenta în două plicuri sigilate separate.

Pe ofertă/plic se va indica următoarea informație:
Pentru: Directoarea financiară, Elena Vacarciuc
De la: Numele ofertantului, adresa și datele de contact, pentru companie sau organizație: semnătura directorului și/sau amprenta ștampilei pe ofertă sau verso-ul plicului.
Data prezentării ofertei
Denumirea concursului: Concurs pentru selectarea unui expert/grup de experți pentru evaluarea externă LOT nr.___.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32.
Notă: Ofertele expediate prin e-mail vor fi acceptate, însă Fundația nu poartă răspundere pentru confidențialitate informației prezentate în ofertă.

Ofertele tehnice vor fi deschise la data de 01 octombrie, ora 10.00, la sediul Fundației.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE: tel: (022) 270031, 270232, 274480, fax (022) 270507. Persoane de contact:

LOT1 – Sergiu Rusanovschi, coordonator proiect, componenta „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari”, implementată în cadrul Programului de Drept, email: [email protected]

LOT2 – Natalia Camburian – coordonatoare proiect, componenta ”Abilitarea femeilor din comunitățile rurale”, implementată în cadrul Programului Egalitate și Participare Civică, email: [email protected]

LOT3 – Ion Cerevatîi, coordonator proiect, componenta ”Consolidarea reţelei radiodifuzorilor regionali pentru o societate informată, guvernare participativă şi responsabilă”, implementată în cadrul Programului Mass-Media, email: [email protected]

Oferta financiară – Elena Vacarciuc, director financiar, email: [email protected]

 

Mai multe detalii aici.


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.